Vedtægter

Godkendt ved Stiftende Generalforsamling den 24.februar 2016. Ændringer i §16, 17 og 18 godkendt på generalforsamling 20.februar 2017.

§1 Navn og hjemsted


Foreningen SUPaarhus er stiftet den 24.februar 2016 og har hjemsted i Aarhus kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF), International Rafting Federation (IRF), International Surfing Association (ISA) og European Surfing Federation (ESF) og følger disses love og bestemmelser.


§2 Formål


Foreningens primære formål er at dyrke Stand Up Paddle surf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at fremme og styrke vandsportsmiljøet i Danmark.


§3 Medlemskab


Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 12 år. Optagelse af støttemedlemmer kan ske uanset alder. Støttemedlemmer har kun adgang til selve idrætsudøvelsen ved særskilte arrangementer, og er ikke valgbare til bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.


Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges bestyrelsen. I forhold til at tage gæster med på vandet, henvises der til klubbens ordensregler.


§4 Indmeldelse


Indmeldelse skal ske online på indmeldelsesblanket eller via mail til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal kontaktoplysninger for forældre/værge oplyses.


§5 Udmeldelse


Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingent periode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.


§6 Kontingent


1. Kontingentet for aktive - og støttemedlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

2. Kontingent dækker samtidigt medlemskab af DSRF, IRF, ISA og ESF.

3. Medlemmer kan forvente yderligere udgifter til idrætsdeltagelsen, dette vil afhænge af medlemmets deltagelse i træningssamlinger, kurser og ture. Udgifter for disse arrangementer vil blive fremlagt af arrangøren og/eller bestyrelsen så tidligt som muligt før arrangementets gennemførelse.


§7 Restance


1. Kontingentet skal være betalt inden 1. april.

2. Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles at det er slettet af foreningens medlemsliste.

3. Nyoptagelse kan kun ske mod betaling af gælden.


§8 Udelukkelse og eksklusion


1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, handler imod foreningens fremme, misbruger foreningens navn og materiel, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Der henvises til klubbens ordensregler.

2. På grund af foreningens tilslutning til både DSRF, IRF, ISA og ESF pligter ethvert medlem at følge de love og bestemmelser disse foreninger har udstedt.

3. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

4. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.


 §9 Ordinær generalforsamling


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel via foreningens hjemmeside.


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.


Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller brevstemme.


§ 10 Dagsorden


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter (alt efter hvilke bestyrelsesposter der på valg det pågældende år):


1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsen budgetforslag for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af formand.(Ulige år)

8. Valg af næstformand(Ulige år)

9. Valg af kasserer.(Lige år)

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (U/Lige år)

11. Valg af 1 suppleanter til bestyrelsen. (Lige år)

12. Valg af revisor og revisorsuppleant. (Lige år)

13. Eventuelt.


§ 11 Generalforsamlingens ledelse mv.


1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent.

2. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jf. § 17 og § 18.

3. For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år.

4. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til foreslåede post.

5. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

6. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.


 § 12 Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 8, skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.


Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 13 Bestyrelsen


1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen udformer klubbens ordensregler.

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

4. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

5. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, yderligere 2 medlemmer og evt. suppleant og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden, næstformanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, medens kassereren og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18år og har stemmeret, jf. § 9.


 § 14 Regnskab


Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1.februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


 § 15 Revision


På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


 § 16 Tegning og hæftelse


1.Foreningen tegnes af formanden og næstformanden. Ved økonomiske dispositioner over 1000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.


 § 17 Vedtægtsændringer


Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport og Fritid i Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav.


 § 18 Opløsning


Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.


På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål inden for folkeoplysningens område, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.